• jeugd-01.jpg
  • markepaal5.jpg
  • markepaal6.jpg
  • markepaal7.jpg
  • markepaal10.jpg
  • markepaal13.jpg
  • markepaal16.jpg
  • markepaal28.jpg
  • markepaal29.jpg
  • markepaal34.jpg

Aanwezige leden: 25

 

1. Opening

Voorzitter San Bruins heet iedereen van harte welkom. Er zijn voldoende leden aanwezig

2. Mededelingen ingekomen stukken

- Een overlijdensbericht van mevrouw Baas. Er is een kaart gestuurd namens het bestuur.

- Een bedankje van de heer Wegman voor de fruitmand.


3. Notulen ALV 10-3-2014 en bijzondere ALV 18-11-2014

- Er zijn geen opmerkingen over de notulen.

4. Jaarverslag 2014 en terugblik over het afgelopen jaar

Enkele hoogtepunten uit het jaarverslag:

- Er is aan een nieuw beleidsplan gewerkt. Omdat er twee nieuwe bestuursleden zijn wordt dit plan in het nieuwe bestuur opnieuw opgenomen.

- Geen problemen meer t.a.v. de bezetting van de banen door de vernieuwing  van de banen en de extra verlichting.

- Toernooien zijn prima verlopen.

- Margreet Beets en Marije Alma  en Johan Silvold doen nu samen de sponsorcommissie.

- Sjanneke Garssen en Ad van Oorschot hebben zitting genomen in de barcommissie.

- Jeugdplan wordt door de jeugdcommissie verder uitgewerkt. Doel hiervan is om meer prikkels te geven aan de jeugd. (b.v.Schooltennis en clinics voor de jeugd)

- De nieuweledencommissie blijft een zorgenkindje (te weinig opvang).

- Mark Kempkes en Stefan Westerbeek en hebben hun bestuursfuncties opgezegd.

5. Financieel verslag 2014

Paul van Waning geeft uitleg over het financieel  jaaroverzicht.

- Er is een voordelig saldo van 34000 euro. Dit komt doordat het onderhoud van de banen voordeliger uitvalt en door de goede baromzet.

- Opbrengst van het Markepaal toernooi is minder i.v.m vakantie en voetbal?

- Er is 5000 euro gereserveerd voor het lustrum.

- Een meerjareninvestering van 50000 euro voor het clubhuis en renovatie banen.

- Het ledenaantal loopt terug. Een tendens bij vele clubs.

- De contributie wordt niet verhoogd.


6. Verslag van de kascommissie

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Dank hiervoor!.


7. Begroting 2015

De begroting voor 2015 wordt aangenomen door de vergadering

8. Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar

Stefan Westerbeek en Paul van Waning treden af als bestuursleden. Zij hebben zich niet herkiesbaar gesteld.

9. Kandidaat bestuursleden

Hans Allersma en Fred Smeenk hebben zich kandidaat gesteld als nieuwe bestuursleden. Zij stellen zich aan de vergadering voor. Zij worden unaniem gekozen. Hans als (vice –voorzitter) en Fred als penningmeester. Zij worden bijgestaan door Paul van Waning, Rijna Smeerdijk en Margreet Mijnheer.

10. Benoeming kascommissie 2015

De nieuwe kascommissie bestaat uit George van Berkom en Bas Niessen.


11. Voortgang beleidsplan en plan van aanpak

Het beleidsplan wordt in het nieuwe bestuur opnieuw opgepakt.


12. Rondvraag

Er worden enkele nieuwe ideeën geopperd en vragen gesteld.

- Pakketje lessen aanbieden voor de nieuwe leden?

- Maatschappelijke stages krijgen. Overleg met scholen?

- Website moet beter. Is niet “up to date” Wie biedt zich aan?

- Initiatief om te investeren in jeugdleden moet wel een kans krijgen. Een contract met deze jeugd is misschien een idee.

- De barbezetting is op dit moment nog voldoende.

- Komt er nog een openingstoernooi?

- San geeft uitleg over 55 plus leden. Zij heeft hierover contact met Christel ten Have.

- Oproep van Hans. Vrijwilligers geef u op!!!!!


13. Sluiting

San Bruins sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.